Järjestelmä |Talous

Kattava taloushallinnon työkalu teollisuusyritykselle

Wise-toiminnanohjausjärjestelmä sisältää kehittyneet työkalut myynti- ja ostoreskontran sekä kirjanpidon hoitamiseen. Ominaisuuksiin kuuluvat mm. muuttuvien arvonlisäverokantojen hallinta, verotiliraportointi sekä EU-raportointi. Käytettävissä on 15 rinnakkaista laskentakohdetta, joiden avulla tulos- ja tasetietoja voidaan tarkastella operatiivisessa raportoinnissa helposti eri näkökulmista, esimerkiksi markkina-alueittain, asiakkaittain ja tuoteryhmittäin. Osa laskentakohteista on vapaasti määriteltävissä, mikä tuo hyödyllisiä lisäulottuvuuksia raportointiin. Laskentakohteiden käytölle voidaan antaa sekä yleisiä että tilikohtaisia ohjauksia.

Myyntireskontrassa laskut muodostetaan automaattisesti lähetys- ja tilaustietojen pohjalta, ja järjestelmä mahdollistaa viitemaksuaineistojen käsittelyn sekä sähköisen laskujenvälityksen esimerkiksi Finvoice- tai EDI-sanomina.

Ostoreskontra tukee laskujen skannausta ja sähköistä arkistointia sekä sisältää kattavat ostolaskujen tarkastus- ja kierrätystoiminnot. Ostotilauksiin liittyvien laskujen tarkistusta voidaan automatisoida ja vastaanottoja vastaavat laskut voidaan käsitellä haluttaessa ilman kierrätysrutiinia. Laskuja voidaan tarkastaa ja hyväksyä selaimella internetin välityksellä. Järjestelmä tukee myös SEPA-maksujen välitystä sekä sähköistä laskujen vastaanottoa.

Kirjanpitoon siirtyneiden reskontratapahtumien korjaus tehdään tarvittaessa kirjanpidon kautta, jolloin reskontran ja kirjanpidon tiedot säilyvät aina yhtenevänä. Useammalle kuukaudelle kohdistuvat tuotot ja kulut voidaan automaattisesti jaksottaa kirjanpidossa kuukausittain antamalla jaksotustiedot reskontrassa jo laskun käsittelyn yhteydessä. Kirjanpitoon voidaan tehdä kirjauksia myös lukemalla tosite suoraan tiedostosta, esimerkiksi palkanlaskennan kirjausten tai rahatapahtumien osalta.

Järjestelmätapahtumat siirtyvät myynnistä, hankinnasta ja valmistuksesta taloushallintoon automaattisesti. Täysin integroidussa toiminnanohjausjärjestelmässä aina ajan tasalla olevat tulos- ja tasetiedot nopeuttavat merkittävästi kuukausittaista raportointia.

Varaston ja keskeneräisen tuotannon arvoihin liittyvät raportit sekä reskontrien saldot ja ikäanalyysit voidaan tulostaa takautuvasti miltä päivältä tahansa. Kirjanpidossa on mahdollista määritellä yksityiskohtaisesti useita raporttirakenteita, joissa tilit voidaan ryhmitellä ja summata eri tavoilla.

Järjestelmässä oleva kassavirtaennuste on reaaliaikainen kassahallinnan työkalu. Kassavirtaennuste sisältää automaattisesti reskontrista sekä myynti- ja ostotilauksista ja ennusteista tulevat tiedot. Kassaennusteeseen voidaan huomioida myös muita kassavaikutteisia eriä syöttämällä ne tapahtumina järjestelmään.

Wisetime Oy
Saaristonkatu 23
90100 Oulu
Puhelin 020 7661 401
Faksi 020 7661 402

©Wisetime Oy